NSW Government NSW Rural Fire Service Fire and Rescue NSW

Hầu hết mọi người đều có kế hoạch về những gì họ sẽ làm trong trận cháy rừng. Bằng cách lập kế hoạch, bạn có cơ hội sống sót sau trận cháy rừng cao hơn.

Mặc dù nhân viên cứu hỏa và dịch vụ khẩn cấp sẽ làm mọi cách để hỗ trợ bạn, nhưng không có gì đảm bảo rằng sẽ có xe cứu hỏa sẵn sàng hỗ trợ bạn khi bạn cần.